>
Fa   |   Ar   |   En
   همگرایی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  
   
نویسنده گرا وند محمد
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:74 -83
چکیده    با افزایش جهانی شدن بازار، نیاز به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به اطلاعات قابل مقایسه و قابل اتکا و کاهش هزینه های تطبیق صورت های مالی که با استفاده از استانداردهای ملی تهیه می شود منجر به تمایل به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و همگرایی در میان کشورها شده است.هماهنگ سازی، به معنای نوعی توافق در سطح بین المللی است که به منظور جریان مطلوب و قابل فهم تر اطلاعات صورت می گیرد. همچنین استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ابزاری موثر برای افزایش شفافیت و قابلیت فهم اطلاعات در امور کسب وکار نهادهای اقتصادی هستند. هدف این مقاله بررسی پذیرش و چالش های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و هماهنگ سازی با استانداردهای ملی حسابداری می باشد.
کلیدواژه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ,همگرایی ,پذیرش ,چالش ها
آدرس مدرس دانشگاه – موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved