>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی موانع پیاده سازی کارت ارزیابی متوازن (Bsc) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران  
   
نویسنده واحدیان میثم ,تقوی مقدم علی
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:54 -73
چکیده    امروزه فرآیند بهبود مستمر نقش بسزایی در موفقیت بنگاه های اقتصادی دارد. این مهم از طریق‏ تعیین اهداف، برنامه‏ریزی و اجرای برنامه‏ها و به تبع آن ارزیابی عملکرد انجام می‏شود. در گذشته، ارزیابی عملکرد تنها با اتکا بر معیارهای مالی انجام می‏پذیرفت. معیارهای مالی که حکایت‏ از رویدادهای تاریخی داشت، برای ارزیابی‏ عملکرد شرکت های عصر صنعتی که در آن ایجاد قابلیت های بلندمدت و روابط با مشتریان عوامل‏ حیاتی در کسب موفقیت به شمار نمی‏آمد، کافی بود. اما این معیارها برای هدایت و ارزیابی عملکرد شرکت ها در عصر کنونی که در آن ایجاد ارزش و تولید ثروت از طریق‏ سرمایه‏گذاری در مشتریان، تامین‏کننده گان مواد و کالا، کارکنان، فرآیندها، تکنولوژی و نوآوری‏ امکان‏پذیر است، کافی نیست. کارت ارزیابی متوازن‏ ضمن لحاظ کردن معیارهای مالی، معیارهای‏ جدیدی برای تطبیق روشهای ارزیابی با شرایط عصر حاضر فراهم می‏آورد. تجربه نشان می-دهد که پیاده سازی این سیستم در عمل با چالش هایی روبه رو بوده که پژوهش حاضر به بررسی و تعیین آنها پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی-توصیفی است. جامعه آماری را مجریان و متخصصان پیاده سازی کارت ارزیابی متوازن، حسابداران مدیریت و اساتید حسابداری و مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تشکیل می-دهند. جهت جمع آوری داده ها طی سه ماهه اول سال 1391 تعداد 340 پرسشنامه ارسال گردید. نتایج نشان می دهد که به ترتیب عدم آشنایی مدیران با مفهوم، مزایا و نحوه پیاده-سازی، نوسانات سیاسی و اقتصادی کشور و عدم مشارکت جمعی کارکنان در پیشبرد راهبردهای سازمان از مهمترین موانع پیاده سازی این سیستم در شرکت های ایرانی است.
کلیدواژه کارت ارزیابی متوازن ,ارزیابی عملکرد ,معیارهای مالی ,مدیریت استراتژیک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved