>
Fa   |   Ar   |   En
   حسابداری مدیریت اسلامی  
   
نویسنده گوران حیدری سید فرهاد ,همت فر محمود
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:32 -39
چکیده    حسابداری مدیریت شامل طراحی و استفاده از حسابداری درکنترل ورهبری سازمان است . دایره حسابداری مدیریت خروجی های خود را در قالب روشها و پیشنهادات به مدیریت سازمان ارایه می دهد. مدیریت باید روشی را ازبین روشها وپیشنهادات برگزیندکه در عین بهینه بودن ، عامل به صرفه بودن را در برگیرد .لذا سیستم مدیریت نیازمند اطلاعاتی بهینه(واقعی ، صحیح ، مربوط، کامل و بهنگام) جهت تصمیم گیری صحیح و نیل به اهداف مذکوربوده وهمچنین بایدعملکردمدیران را نیزارزیابی نماید. اسلا‌م به عنوان برترین روش زندگی توجه زیادی به فعالیتهای تجاری دارد. خداوند در قرآن راهنمایی های لا‌زم را برای رستگاری انسان دردنیا وآخرت ارایه فرموده است. لذادر فعالیتهای اقتصادی باید رستگاری به عنوان هدف نهایی انتخاب شود و حسابداری مدیریت اسلامی هم به عنوان ابزار ارایه اطلا‌عات درمحیط اقتصادی ، که این اطلاعات می تواند خروجی های حاصل از سیستم حسابداری اسلامی باشد، باید موجبات دستیابی به این مهم را فراهم آورد. بنابراین اهداف وخصوصیات حسابداری اسلا‌می نه تنها بایدموجب ارایه تصویر درست درباره واحد تجاری شود بلکه بایدبه‌گونه‌ای باشدکه واحدهای تجاری را به سوی احسان و پرهیزاز بی عـدالتی رهنمون سازد. برای حسابداری اسلا‌می اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیم گیری، پاسخگویی، پاسخگویی اسلا‌می و پاسخگویی از طریق زکات مطرح شده است.در این مقاله سعی داریم با بهره گیری ازمفاهیم حسابداری مدیریت وحسابداری اسلامی به مفهوم وکاربردحسابداری مدیریت اسلامی اشاره نماییم .ازوظایف مهم حسابداری مدیریت اسلامی ارایه پیشنهادات واطلاعاتی منطبق بردستورات اسلام به مدیریت جهت تسهیل وتضمین تصمیم گیری صحیح همچنین گزارش کردن وسنجش میزان مباشرت مدیریت وکنترل و بررسی این مباشرت درقیاس بامعیارهای الهی می باشد.
کلیدواژه حسابداری اسلامی ,حسابداری مدیریت ,حسابداری مدیریت اسلامی ,جامعه جاهلی ,ارزش های اسلامی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved