>
Fa   |   Ar   |   En
   کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی  
   
نویسنده مجتهدزاده ویدا ,اثنی عشری حمیده
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:4 -19
چکیده    کیفیت اطلاعات همواره یکی از موضوع های مورد علاقه استفاده کنندگان، استانداردگذاران، قانون گذاران و محققین بوده است؛ زیرا موجب حفظ و تقویت جایگاه سیستم اطلاعاتی حسابداری در بازارهای سرمایه و تقلیل هزینه های نمایندگی بین مدیران، سهامداران، تامین کنندگان مالی و سایر اشخاص ثالث می شود.اهمیت کیفیت اطلاعات در ایجاد جو اعتماد و اطمینان در بازارهای سرمایه و نقش پررنگ این بازارها در هدایت منابع به سمت صنایع مولد و تخصیص بهینه آن ها، پرداختن به این حوزه را برجسته می‌سازد. کیفیت مفهومی وابسته به نوع تصمیم است. اطلاعات حسابداری در دیدگاه اطلاعات، به منظور دو هدف تصمیم گیری (ارزشگذاری) و کنترل (مباشرت) مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی اطلاعات در هدف تصمیم گیری، توان آن در تخمین جریان های نقدی و در هدف کنترل، توان آن در تمیز اقدام‌های مطلوب و نامطلوب مدیر می باشد.این پژوهش بر آن است ضمن اشاره به تیوری بیزین (1763) در تعریف مفهوم اطلاعات و کیفیت آن، به تحلیل ویژگی های مورد نیاز اطلاعات (سود) با کیفیت در هر یک از دو منظر مباشرت و ارزشیابی و اثر آن بر هزینه سرمایه بپردازد.
کلیدواژه اطلاعات ,کیفیت ,دقت علامت ,ارزشیابی ,مباشرت
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved