>
Fa   |   Ar   |   En
   هموارسازی سود، قیمت گذاری اشتباه سهام و سرمایه گذاری شرکتها  
   
نویسنده خدامی پور احمد ,محرومی رامین
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:20 -29
چکیده    هدف از انجام این تحقیق مروری بر ادبیات مربوط به هموارسازی سود و تاثیر آن بر رابطه بین قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری شرکتهاست. نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که هموارسازی سود بر رابطه بین قیمت سهام و سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده و باعث کاهش نیرومندی این رابطه می شود. هموارسازی سود میتواند منجر به کاهش قیمت گذاری اشتباه سهام و نتیجتاً کاهش حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمت سهام شود. همچنین یافته های محققان نشان میدهد که تاثیر هموارسازی سود بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمت سهام در شرکتهای فعال در محیط های تجاری نامطمین بیشتر است.
کلیدواژه هموارسازی سود ,قیمت سهام ,سرمایه گذاری ,قیمت گذاری اشتباه
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, بخش حسابداری, ایران, شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved