>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت  
   
نویسنده عربصالحی مهدی ,رهروی دستجردی علیرضا
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:20 -31
چکیده    هدف این مقاله، ارایه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که بین این دو گروه، از نظر آماری، تفاوت معناداری داشته باشند، برای برازش یک مدل جهت محاسبه ی احتمال بحران مالی، انتخاب خواهند شد. سپس با استفاده از الگوی لاجیت، مدلی برازش می شود که توانایی محاسبه ی بحران مالی را تا 96 درصد دارا می باشد.
کلیدواژه ورشکستگی مالی ,بحران مالی ,الگوی لاجیت
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved