>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی: دیدگاهها، مفاهیم عملی وجهت‌گیری تحقیقات آتی  
   
نویسنده علوی طبری حسین ,اسماعیلی غریبه ,رامشه منیژه
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1391 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:4 -25
چکیده    نظام راهبری شرکتها مجموعه‌ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی‌نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است. در طی دو دهه گذشته ادبیات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی رشد سریعی داشته است. به منظور درک بهتر این ادبیات، مطالعه حاضر به بررسی یافته‌های پژوهشهای تجربی انجام شده در این حوزه پرداخته است. تمرکز اصلی این مطالعه، موضوعات مرتبط با هییت‌مدیره و کمیته حسابرسی در حوزه راهبری شرکتی است. مطالعه حاضر دیدگاههای عمده پژوهشهای انجام شده در این حوزه و مفاهیم عملی آنها را مورد بحث قرار داده، ضمن نقد آنها پیشنهاداتی جهت گسترش تحقیقات فعلی ارایه می‌دهد.
کلیدواژه راهبری شرکتی ,کمیته حسابرسی ,هییت‌مدیره
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved