>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر فاصله مکانی میان موسسه حسابرسی و شرکت ها بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده نادی مجید ,ساعدی رحمان
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1401 - شماره : 42 - صفحه:21 -40
چکیده    هدف این مقاله بررسی تاثیر فاصله مکانی بین موسسه حسابرسی و شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس در شرکت ها می باشد. نمونه آماری پژوهش مشتمل بر 728 شرکت از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1396 و داده های مورد نیاز مربوطه از طریق اطلاعات منتشره شرکت ها در سایت کدال و همچنین داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز و و نیز داده های مربوط به فاصله مکانی میان موسسه حسابرسی و شرکت از طریق سایت گوگل مپس جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اکسل تلخیص و جمع بندی و سپس با استفاده از نرم افزار eviews 8 و از طریق رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد، فاصله مکانی میان موسسه حسابرسی و شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی تاثیر مثبت و معنادار ولی بر تغییر حسابرس تاثیر معناداری ندارد.
کلیدواژه فاصله مکانی ,تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی ,تغییر حسابرس ,بورس اوراق بهادار تهران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی saedi.rahman@yahoo.com
 
   Investigating the impact spatial distance between the auditing firm and the company on the Timelines Audit report and the change of auditor on the Companies Accepted in Tehran Stock Exchange  
   
Authors Nadi Majid ,Saedi Rahman
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved