>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه الگوی ویژگی های حرفه ای گرایی حسابداری مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی  
   
نویسنده همتی حسن ,ملکیان کله بستی اسفندیار ,کامیابی یحیی
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1400 - شماره : 39 - صفحه:5 -20
چکیده    این پژوهش با هدف ارائه الگوی ویژگی های حرفه ای گرایی حسابداران مدیریت (تعهد اجتماعی، تعهد حرفه ای، خود نظارتی، وابستگی حرفه ای، استقلال حرفه ای، دانش و مهارت حرفه ای، صداقت و پایبندی در رفتار حرفه ای) مبتنی بر قضاوت اخلاقی (عدالت اخلاقی، قراردادگرایی، نسبیت گرایی) انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، داده ها از طریق 349 پرسشنامه گردآوری گردید و با استفاده از نرم افراز pls و معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درک اینکه چگونه و چرا ارتقاء حرفه ای گرایی حسابداری مدیریت از طریق آموزش حرفه ای و اجتماعی کردن، باعث بهبود قضاوت اخلاقی می شود را افزایش می دهد. علاوه بر این، یافته ها بیانگر آن است که حسابداری مدیریت به عنوان حرفه ای مستقل شناخته شده که اطلاعات تهیه شده توسط آنها، برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مفید می باشد.
کلیدواژه حرفه ای بودن حسابداری مدیریت ,ویژگی های حرفه ای گرایی حسابداری مدیریت ,قضاوت اخلاقی ,نسبیت گرایی ,قراردادگرایی ,عدالت اخلاقی
آدرس موسسه آموزش عالی پرندک, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
پست الکترونیکی y.kamyabi@umz.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved