>
Fa   |   Ar   |   En
   جو اخلاقی عامل ترومازای حسابداران و حسابرسان  
   
نویسنده گلچی ناهید ,گلچی نفیسه
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1400 - شماره : 39 - صفحه:97 -110
چکیده    جو اخلاقی نامناسب می تواند موجب ایجاد لطمات روحی به حسابداران و حسابرسان شود و موجب تاثیر نامطلوب در تصمیم گیریهای اخلاقی آنها گردد . هدف از این پژوهش بررسی اثر انواع جو اخلاقی بر ترومای ( لطمه روحی) وارده برحسابداران وحسابرسان بانکها است . به همین منظور بانک مسکن مورد مطالعه قرار گرفت.برای انجام این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در قسمت کیفی نمونه آماری یازده نفری از خبرگان بانکی بصورت غیر تصادفی و هدفمند انتخاب و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختارمند مصاحبه شدند و هجده شاخص برای سنجش پنج نوع جو اخلاقی و نه شاخص برای سه نوع عامل موثر بر ترومای وارد بر حسابداران شناسایی شد. روش تحقیق کمی از نوع توصیفی و همبستگی بود. بر مبنای داده های به دست آمده از مصاحبه ها و سه پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن و اعتماد سازمانی الونن و عملکرد شغلی پودساکف پرسشنامه ای تدوین شد و بین هشتاد و چهار نفری از حسابداران و حسابرسان بانک مسکن توزیع شد و نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار جو ابزاری و اثر منفی و معنی داری جو های اخلاقی حرفه گرایی، مقرراتی، مستقل و مراقبتی روی ترومای حسابداران بود.همچنین جو اخلاقی ابزاری قوی ترین جو اخلاقی حاکم بر حسابداران شناسایی شد.
کلیدواژه جواخلاقی ,تروما ,حسابدار ,حسابرس ,روش آمیخته
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه, دانشکده علوم انسانی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی, ایران
پست الکترونیکی nafisehgolchi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved