>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده برای خدمات سازمان تامین اجتماعی(واحد مستمری‌های شعبه 22 تهران)  
   
نویسنده فرقاندوست حقیقی کامبیز ,پناه زاده رحیم
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1399 - شماره : 35 - صفحه:75 -88
چکیده    خدماتی که توسط شعب بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود بسیار متنوع بوده و هرکدام دارای محتوا و پیچیدگی‌های خاص خود هستند، ارائه الگوی مناسبی جهت محاسبه بهای تمام‌شده خدمات در سازمان، مدیران را در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی جهت بهبود ارائه خدمات موجود و ارزیابی بهتر عملیات و افزایش بهره وری و کارایی فعالیت‌های مختلف یاری خواهد رساند. در پژوهش حاضر تلاش می‌شود تا با شناسایی و دسته‌بندی انواع خدمات قابل‌ارائه در واحد مستمری‌های شعبه 22 سازمان تامین اجتماعی تهران و تعیین و دسته‌بندی مراکز هزینه در آن، سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت برای تعیین بهای تمام‌شده خدمات قابل‌ارائه در این واحد طراحی گردد. به‌منظور شناخت مراکز فعالیت، تعیین محرک هزینه و تایید الگوی ارائه‌شده، تکنیک دلفی بکار گرفته و داده‌های تکنیک دلفی، تجزیه‌وتحلیل و نتایج حاصل به‌منظور طراحی الگوی بهایابی مورداستفاده قرارمی گیرد. سیستم پیشنهادی در 8 مرحله طراحی که ابتدا گروه‌های هزینه شعبه به هزینه‌های اداری و پرسنلی تقسیم می‌گردد. سپس فعالیت‌ها بر اساس خدمات واحد مستمری‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. متعاقباً فعالیت‌هایی که از این گروه هزینه‌ها سهم می‌برند مشخص می‌گردد. آنگاه با استفاده از رویه‌های جمع‌آوری داده‌ها به روش دلفی، محرک‌های هزینه مشخص و هزینه‌ها به فعالیت‌ها، مرتبط می‌شوند. درنهایت با تعیین محرک‌های مناسب نسبت به تخصیص هزینه‌ها به خدمات (برقراری مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت (بازماندگان)) اقدام می‌گردد.
کلیدواژه کیفیت سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ,روش دلفی ,خدمات واحد مستمری‌ها ,مستمری بازنشستگی ,بازماندگان ,ازکارافتادگی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده اقتصاد و حسابداری, ایران, موسسه آموزش عالی بصیر آبیک, ایران
پست الکترونیکی rahim.panahzadeh@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved