>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده حمیدیان محسن ,حسینی ولشکلائی مهسا ,عباسی علیرضا
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1399 - شماره : 33 - صفحه:75 -92
چکیده    در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 5 ساله (سال‌های 1392-1388) و با نمونه انتخابی 108 شرکت مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. فرضیه‌های پژوهش بر اساس مدل ارائه شده، با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور مولفه ساختار سرمایه به‌عنوان متغیر مستقل، مولفه مالکیت مدیریتی به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده و مولفه عملکرد شرکت‌ها (نسبت کیوتوبین، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به تمرکز مالکیت مدیریتی، مالکیت مدیریتی رابطه ساختار سرمایه و شاخص عملکرد شرکت‌ها (نسبت کیوتوبین) را تعدیل می‌کند و این تعدیل مثبت و مستقیم می‌باشد. علاوه بر این آزمون فرضیه‌ها بیانگر این بود که رابطه‌ای بین ساختار سرمایه با بازده حقوق صاحبان سهام (roe) و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (b/m) در صورت تمرکز مالکیت مدیریتی وجود ندارد.
کلیدواژه ساختار سرمایه، مالکیت مدیریتی ,نسبت کیوتوبین ,عملکرد شرکت ,بازده حقوق صاحبان سهام ,ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
آدرس دانشگاه آزاد تهران جنوب, ایران, دانشگاه آزاد تهران مرکز, ایران, دانشگاه پردیس علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی info@iaaaas.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved