>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ذینفعان در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران  
   
نویسنده رحمانی علی ,محمودخانی مهناز
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1398 - شماره : 31 - صفحه:23 -40
چکیده    نیاز به تعامل میان مدیریت، حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به‌عنوان چهار جزء راهبری شرکتی حائز اهمیت است. حسابرسی داخلی همواره به‌عنوان یک منبع برای اجزای دیگر مطرح بوده و به‌طورمعمول با این اجزاء رابطه کاری دارد. هدف این پژوهش تعیین مولفه‌های ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران با تاکید بر ذینفعان حسابرسی داخلی است. در این پژوهش از آزمون‌های«t تک نمونه‌ای» و «تحلیل عاملی» جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. بر مبنای نتایج تحلیل عاملی، رضایت مدیریت و تعامل با کمیته حسابرسی، رابطه همکاری با حسابرس مستقل، پشتیبانی مدیریت، بررسی رفتار حسابرس مستقل، تکیه حسابرسان مستقل بر گزارش حسابرس داخلی و بحث در مورد برنامه‌ها مهم‌ترین عواملی هستند که بایستی در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ارتباط با ذینفعان موردتوجه قرارداد.
کلیدواژه حسابرسی داخلی ,اثربخشی ,مدیریت ارشد ,حسابرس مستقل ,کمیته حسابرسی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی mahnaz.mahmoudkhani@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved