>
Fa   |   Ar   |   En
   ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول(تحت رقابت‌های کورنات و برتراند)  
   
نویسنده خاکساری ایمان ,مسیح آبادی ابولقاسم
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1398 - شماره : 32 - صفحه:59 -74
چکیده    هدف این مقاله، بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول، تحت رقابت‌های کورنات و برتراند در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، جایگاه رقابتی در بازار با تاکید خاص بر سهم بازار و ساختار سرمایه با تاکید خاص بر اهرم مالی (به‌عنوان معیاری برای سنجش ساختار سرمایه)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرکت‌ها با استفاده از معیار استراتژی رقابت، به شرکت‌های با رقابت‌ کورنات و برتراند تفکیک شدند. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا نوع رقابت شرکت‌ها (کورنات یا برتراند) بر رابطه بین سهم بازار و اهرم مالی اثرگذار است یا خیر. نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت در دوره زمانی 1387 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه‌ها، از مدل‌های رگرسیونی در قالب معادلات همزمان، استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که صرف‌نظر از نوع رقابت شرکت‌ها، ساختار سرمایه ‌بر جایگاه رقابتی بازار به‌طور منفی اثر گذاشته و تاثیرپذیری ساختار سرمایه از جایگاه رقابتی بازار نیز به‌طور منفی است.
کلیدواژه ساختار سرمایه ,سهم بازار ,رقابت کورنات ,رقابت برتراند
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی اسفراین, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی massihabadi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved