>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار  
   
نویسنده عرشیان نژاد هادی ,پورزمانی زهرا ,جهانشاد آزیتا
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1397 - شماره : 26 - صفحه:93 -104
چکیده    سرمایه در گردش یکی از مهمترین موضوعات در حوزه حسابداری و مدیریت مالی میباشد به این دلیل که این مهم تا حد زیادی بر سودآوری و نیز ریسک شرکت و گاها تداوم فعالیت آن تاثیر بسزایی دارد. اعمال مدیریت صحیح بر سرمایه در گردش و جلوگیری از اتلاف منابع نقدی و موجودی شرکت باعث بهبود عملکرد و سودآوری و در نتیجه خلق ارزش در شرکت خواهد گردید. در این پژوهش تاثیر مولفه های مختلف سرمایه در گردش مانند چرخه تبدیل موجودی ها و چرخه تبدیل وجه نقددر غالب چهار فرضیه اصلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 لغایت 1394 مورد آزمون قرار گرفته تا میزان تاثیر سرمایه درگردش و مولفه های آن بر سودآوری مشخص گردد. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل همبستگی میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و مدل سازی بر اساس مدل رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج کلی تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار بین اجزای سرمایه در گردش و سودآوری میباشد.
کلیدواژه سرمایه در گردش ,چرخه تبدیل وجه نقد ,سودآوری
آدرس دانشگاه ارشاد دماوند, دانشکده حسابداری, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
پست الکترونیکی az_jahanshad@ yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved