>
Fa   |   Ar   |   En
   پاردایم‌های فکری حسابداری  
   
نویسنده سپاسی سحر ,بیات مرتضی ,میراشرفی زهرا
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1397 - شماره : 28 - صفحه:47 -60
چکیده    جریان اصلی تحقیقات حسابداری از پارادایم اثبات گرایی پیروی می‌کند. بسیاری از مجلات حسابداری در حال حاضر اقدام به انتشار پژوهش‌هایی می‌کنند که از رویکرد اثباتی استفاده کرده باشند و از سویی دیگر نیز برخی از محققان دیگر نیز بدنبال تغییر رویکرد تحقیقات، از پارادایم تفسیری استفاده کرده‌اند. پارادایم اثیاتی حسابداری بدنبال کشف قوانین علی و پیش‌بینی پدیده‌ها می‌باشد در حالی پارادایم تفسیری بیشتر بدنبال فهم و درک ساخت و سازهای اجتماعی از منظر کنشگران اجتماعی است، از سویی دیگر پاردایم انتقادی بدنبال تغییر، تحول، رهایی بخشی و توانمند سازی انسان‌ها می‌باشد. در پارادایم تفسیری هرمنوتیک جهت معناکاوی رخ دادهای اجتماعی مطرح می‌شود در حالی که در پارادایم انتقادی پراکسیس (کنش بامعنا) مورد بحث قرار می‌گیرد.
کلیدواژه پاردایم اثباتی ,پاردایم تفسیری ,پارادایم انتقادی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده اقتصاد و مدیریت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده اقتصاد و مدیریت, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved