>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده نیک کار جواد
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1398 - شماره : 29 - صفحه:71 -88
چکیده    هدف این تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 118 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1386 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که، معیار های در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل، شاخص هرفیندال و هیرشمن، شاخص لرنر، شاخص موانع ورود به صنعت و شاخص کیوتوبین تاثیر منفی معناداری بر کارایی سرمایه گذاری شرکت دارد. افزون بر این، به دلیل اینکه شاخص های بیان شده معیاری معکوس برای رقابت است می توان ادعا کرد، رقابت در بازار محصول با توجه به تاثیری که در ایجاد شفافیت در محیط اطلاعاتی و تصمیم گیری شرکت دارد، سبب ایجاد تاثیری مثبت و معنادار بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود.
کلیدواژه رقابت بازار محصول ,بیش سرمایه گذاری ,کم سرمایه گذاری و کارایی سرمایه گذاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, دانشکده علوم انسانی, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی j.nickar@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved