>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام  
   
نویسنده بادآور نهندی یونس ,برادران حسن زاده رسول ,بابائی کبری
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1398 - شماره : 30 - صفحه:39 -54
چکیده    هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی از توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و برای سنجش ریسک غیرسیستماتیک سهام از دو مدل کپ ام (capm) و فاما و فرنچ (fama & french) و از متغیر های اهرم مالی، عملکرد عملیاتی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، نوسانات جریان نقدی و عملکرد بازده سهام به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. در این پژوهش91 شرکت در طول دوره 1388 تا 1392 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی است. در این پژوهش، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام طبق مدلهای کپ ام (capm) و فاما و فرنچ (fama & french) رابطه ای وجود ندارد .
کلیدواژه کیفیت اقلام تعهدی ,ریسک غیرسیستماتیک ,ریسک سیستماتیک ,مدل کپ ام (Capm) ,مدل فاما و فرنچ (Fama & French)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, گروه حسابداری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved