>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تعهد حرفه‌ای و رده سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌کردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رضایت شغلی  
   
نویسنده مهدوی غلامحسین ,زمانی رضا
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1398 - شماره : 30 - صفحه:5 -20
چکیده    در محیط حسابرسی، فشار برای کمتر از واقع گزارش کردن زمان می تواند کیفیت حسابرسی را کاهش دهد که از آن به عنوان یک معضل اخلاقی یاد می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تعهد حرفهای و رده سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارشکردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیلکنندگی رضایت شغلی است. داده‌های مورد نیاز 269 نفر از کارکنان موسسات حسابرسی و حسابرسان شاغل انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به وسیله پرسش‌نامه در سال 1396 جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 24 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین تعهد حرفه‌ای، رده سازمانی و رضایت شغلی با پذیرش کمتر از واقع گزارش‌کردن زمان به وسیله حسابرس رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم‌چنین، تعهد حرفه‌ای بالای حسابرسان به همراه رضایت شغلی بالای آنان باعث می‌شود که حسابرسان کم‌ترین انگیزه را برای گزارش کمتر از واقع زمان کار خود داشته باشند. بنابراین، بر اساس نتایج پژوهش مدیر عامل موسسات حسابرسی باید تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان خود را اندازه‌گیری و بر کار کارکنانی که تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی کم‌تری به حرفه حسابرسی و شغل خود دارند، نظارت بیشتری کنند و زمینه بهبود تعهد و رضایت شغلی آنان را (به عنوان نمونه افزایش درآمد و نحوه تعامل با سرپرست) فراهم کنند.
کلیدواژه کمتر از واقع گزارشکردن زمان ,تعهد حرفهای ,رده سازمانی ,رضایت شغلی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی r.zamani92@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved