>
Fa   |   Ar   |   En
   سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده ستایش محمد حسین ,کاظم نژاد مصطفی ,حسینی سارانی محمد هادی ,تشکری جهرمی محمد
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1396 - شماره : 22 - صفحه:14 -29
چکیده    هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت‏های خانوادگی و مقایسه آن با شرکت‏های غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1393 است. در این راستا، سیاست تقسیم سود شرکت‏های خانوادگی و غیرخانوادگی با استفاده از آزمون u من-ویتنی مقایسه شد. افزون براین، با استفاده از مدل رگرسیون خطی، رابطه مالکیت خانوادگی و حضور اعضای خانوادگی در هیات مدیره با سود تقسیمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‏دهد که به طور کلی تفاوت معناداری بین تقسیم سود در شرکت‏های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود دارد و به طور میانگین، شرکت‏های خانوادگی سود نقدی کمتری بین سهامداران تقسیم می کنند. افزون بر این، یافته‌های تجربی حاصل از بررسی رابطه بین نوع مالکیت و میزان سود تقسیمی (با کنترل متغیرهای اندازه شرکت، بازده دارایی‏ها، اهرم مالی و فرصت های رشد) حاکی از وجود رابطه معکوس معنادار بین این دو متغیر است.
کلیدواژه تقسیم سود ,شرکت‏های خانوادگی و غیرخانوادگی ,بورس اوراق بهادار تهران
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی info@iaaaas.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved