>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده مراتب فهیمه ,سروش یار افسانه ,علی احمدی سعید
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1396 - شماره : 24 - صفحه:97 -114
چکیده    هدف تحقیق حاضر بررسی نقش بیشینگی سود و جریان های نقدی بر محتوای اطلاعاتی سود و جریان های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مطالعه داده های سال- شرکت بر حسب متوسط یا بیشینه بودن سود و جریان های نقدی عملیاتی به چهار گروه طبقه بندی شده و محتوای اطلاعاتی نسبی سود و جریان های نقدی مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره و نیز از روش وونگ جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه تحقیق شامل 118 شرکت در دوره ی زمانی 12 ساله (1381- 1392) می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح کل شرکتهای نمونه، سود دارای محتوای اطلاعاتی نسبی بالاتری در مقایسه با جریان های نقدی عملیاتی است. لیکن پس از کنترل بیشینگی سود و جریان های نقدی، تنها در صورتی که سود متوسط و جریان های نقدی بیشینه باشد، سود محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری از جریان های نقدی عملیاتی دارد.
کلیدواژه محتوای اطلاعاتی نسبی ,سود بیشینه ,سود متوسط ,جریان های نقدی بیشینه ,جریان های نقدی متوسط
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی saeidaliahmadi@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved