>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش ها و مسئولیت های حسابداران مدیریت در عصر جهانی سازی  
   
نویسنده محمدرضا خانی وحید ,سلیمانی محمد
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1396 - شماره : 21 - صفحه:102 -115
چکیده    حرفه حسابداری شاهد انتقاد شدید دیگری در رابطه با آشفتگی اقتصادی جهانی اخیر بوده است. سوالات زیادی در مورد نقش حسابداران در عصر جهانی سازی مطرح شده است. در نتیجه، فرصت های تحقیق بیشتری در مورد نقش حسابداران با تمرکز ویژه بر دگرگونی آن از گذشته تا امروز، با ملاحظه جهت حرکت حسابداران آینده در کسب و کارهای خصوصی و دولتی بوده است. بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی نقش حسابداران، چالش های آنها و ادراکات عموم نسبت به حسابداران در عصر جهانی سازی است.
کلیدواژه حسابداران مدیریت ,نقش حسابدارن مدیریت ,جهانی سازی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده حسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved