>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ژیوشیمیایی سازند های سنگ منشا در میدان نفتی کیلورکریم، جنوب غرب ایران  
   
نویسنده علیزاده بهرام ,صراف دخت هاشم
منبع زمين شناسي نفت ايران - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:109 -126
چکیده    میدان نفتی کیلورکریم در فاصله 40 کیلومتری شمال خلیج فارس و در مجاورت میادین نفتی سیاه مکان، شور، گلخاری و بیبی حکیمه واقع شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی ژیوشیمیایی سازندهای سنگ منشا احتمالی در این میدان می باشد. برای این منظور با استفاده از روش راک ایول و مدل سازی تاریخچه تدفین سه چاهِ 1، 2 و A4 مورد ارزیابی قرار گرفت. کروژن موجود در سنگ منشا های احتمالی این میدان بیشتر مخلوطی از نوع II و III می باشد. مطالعات پتروگرافی آلی در این میدان نشان داد که در سازندهای این میدان ماسرال های ویترینایت، دتروویترینایت، هومینایت، و فوزینایت وجود دارد؛ همچنین در برخی مقاطع از سازند پابده بیتومن های نابرجا مشاهده گردید. بر اساس اندازه گیری میزان انعکاس ویترینایت مشخص شد که سازندهای پابده و گورپی در چاه شماره 1 به پنجره نفتی وارد نشده ولی سازند کژدمی وارد پنجره نفتی گردیده است. در چاه شماره 2، سازند پابده در ابتدای پنجره نفتی و سازند گورپی وارد پنجره نفتی شده است. در چاه شماره A4 میزان درصد انعکاس ویترینایت مبین ورود سازند کژدمی به پنجره نفتی می باشد. بازسازی تاریخچه تدفین و مدل سازی حرارتی در این میدان توسط نرم افزار مدل سازی PBM 1D به انجام رسید. بر اساس نتایج مدل سازی در این میدان، مشخص شد که سازند کژدمی در هر سه چاه وارد پنجره نفت زایی گردیده است. درحالی که سازند پابده در چاه های 1 و A4 وارد پنجره نفت زایی نشده ولی در چاه شماره 2 بخش میانی این سازند وارد پنجره نفت زایی شده است. به‌طور کلی می توان گفت به دلیل رسوب بیشتر سازند آغاجاری در بخش جنوبی این میدان، از سمت شمال به جنوب پنجره نفت زایی در عمق کم تری قرار می گیرد و بلوغ افزایش می یابد.
کلیدواژه ارزیابی ژیوشیمیایی ,ماسرال ,انعکاس ویترینایت ,تاریخچه تدفین ,میدان نفتی کیلورکریم ,geochemical study ,kerogen ,maceral ,vitrinite reflectance ,burial history ,kilor karim oil field
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین و مرکز پژوهشی زمین شناسی و زمین شیمی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, بخش زمین شناسی ، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved