>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از تیوری انتروپی اطلاعات و روش تصمیم گیری بیزین، در شناسایی پارامترهای مناسب برای ارزیابی و تفکیک رخساره‌های نفتی (میدان نفتی منصوری، جنوب ایران)  
   
نویسنده مهرگینی بهزاد ,معماریان حسین
منبع زمين شناسي نفت ايران - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:77 -94
چکیده    به دلیل ناهمگنی‌های زیر زمین از یک طرف و ابهامات موجود در تفسیرهای ژیوفیزیکی از طرف دیگر، همواره شناسایی و تفسیر رخساره‌های درون چاهی با عدم قطعیت و ریسک همراه است. امروزه روش‌های متنوعی جهت تفسیر کمی رخساره‌های نفتی گسترش یافته است که به‌طور کلی به دو دسته تعینی و احتمالاتی تقسیم‌بندی می‌شود. روش‌های تعینی برخلاف سادگی فرآیند مدلسازی، قادر به ارایه خطا یا میزان صحت مدل به‌دست آمده نیستند. روش‌های احتمالاتی، علاوه بر کمی کردن خطای مدل، احتمال صحت آن را نیز در جای جای مخزن، به‌دست می‌دهند. روش بیزین از جمله روش‌های احتمالاتی می‌باشد که از احتمالات شرطی جهت مدلسازی استفاده می‌کند. این روش، علاوه بر مدلسازی احتمالاتی رخساره‌های نفتی، اثر اطلاعات افزودنی در کاهش خطای دسته‌بندی را به صورت کمی ارایه می‌کند. تیوری انتروپی اطلاعات با کمی کردن عدم قطعیت ذاتی هریک از پارامترهای ورودی برای مدلسازی، انتخاب پارامترهای با ارزش را به سادگی امکان‌پذیر می‌سازد. در این مطالعه، که برروی یک چاه از میدان نفتی منصوری واقع در جنوب ایران صورت گرفته است، پس از تولید داده‌های آموزشی با روش فیزیک سنگ و به کمک رابطه گاسمن، ابتدا با تحلیل انتروپی ارزش هریک از پارامترهای ورودی مشخص شد. سپس با استفاده از تحلیل بیزین و به کمک پارامترهای موثر جداسازی و تفکیک رخساره‌های نفتی، انجام شد. پنج پارامتر بهینه، پارامترهای امپدانس کشسانی، سرعت موج فشاری، سرعت موج برشی، چگالی و تخلخل بود که میزان خطای دسته‌بندی با استفاده از این پارامترهای با ارزش در حدود 11 درصد بدست آمد. همچنین بررسی نشان داد که پارامتر پرتوزایی گاما تاثیر مثبتی در روند شناسایی و تفکیک رخساره‌ها نداشته، که با نتایج حاصل از انتروپی مطابق می‌باشد.
کلیدواژه روش‌های احتمالاتی ,تیوری انتروپی اطلاعات ,روش بیزین رخساره‌های نفتی ,امپدانس کشسانی ,میدان نفتی منصوری ,ایران ,Stochastic methods ,information entropy theory ,Bayesian method ,oil facies ,elastic impedance ,Mansuri oil field ,Iran
آدرس دانشگاه تهران, کارشناسی ارشد اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved