>
Fa   |   Ar   |   En
   بکارگیری روش های تشخیص الگو جهت شناسایی سیالات مخزنی با استفاده از داده های پتروفیزیکی  
   
نویسنده ملاجان امیر ,معماریان حسین ,تخم چی بهزاد
منبع زمين شناسي نفت ايران - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:20 -34
چکیده    تشخیص نوع و نحوه ی توزیع سیالات مخزنی یکی از کارهای اصلی در چاه پیمایی و تست چاه محسوب می شود. تاکنون روش های مختلفی برای شناسایی نوع سیالات مخزنی ارایه شده است که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را دو گروه روشهای مستقیم (تست چاه و ...) و روش های غیرمستقیم (مطالعات لرزه سه بعدی و استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی) تقسیم بندی نمود. در این بین استفاده از داده های مربوط به چاه نمودارهای پتروفیزیکی به دلیل قدرت تفکیک بالا و انطباق بیشتر بر واقعیت چاه های نفتی، بسیار مرسوم تر از روش های مستقیم و نیز داده های ژیوفیزیک لرزه ای هستند. در این مقاله با استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی نسبت به شناسایی نوع سیالات مخزنی در سه گروه نفت، نفت آبدار و آب در یک مخزن کربناته اقدام شده است. در الگوریتم طراحی شده از دو تکنیک آنالیز موجک و طبقه بندی استفاده شده و روش انتخابی بر روی داده های مربوط به پنج چاه از یک میدان نفتی در جنوب غرب ایران پیاده سازی شده است. در نهایت نیز نتایج به دست آمده از این روش با پاسخ های تست چاه مورد مقایسه و صحت سنجی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با استفاده از این روش می توان با دقت قابل قبولی نوع سیالات درون مخزن را شناسایی نمود.
کلیدواژه سیالات مخزنی ,چاه نمودار پتروفیزیکی ,طبقه بندی ,تجزیه موجک ,Reservoir fluids ,petrophysical logs ,classification ,wavelet
آدرس دانشگاه تهران, کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved