>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت منابع آب و خاک   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:4


  tick  پیش‌بینی نمایه خشکسالی Spi به‌روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان و خطی چندگانه - صفحه:1-16

  tick  توسعه و ترکیب مدل‌های زمین‌آمار و محاسبات نرم در برآورد توزیع مکانی سطح آب‌زیرزمینی - صفحه:17-28

  tick  بررسی ژئوشیمیایی و پراکنش فلزات سنگین مس، روی، سرب و نیکل در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی رودخانه ارس - صفحه:29-44

  tick  کاهش Bod5 از آب‌های‌آلوده با استفاده از گیاه وتیور در تالاب‌مصنوعی جریان‌سطحی - صفحه:45-58

  tick  تاثیر آرایش خاک ماسه‌ای لایه‌ای بر ضریب انتشار آلاینده‌ی غیرواکنش‌گر - صفحه:59-74

  tick  بررسی تاثیر عوامل موثر بر راندمان کاربرد آب آبیاری نواری در شرایط عمق توسعه ریشه موجود و قابل توسعه گندم در اراضی حمیدیه (خوزستان) - صفحه:75-90

  tick  کاربرد مدل‌های شوری‌زدایی به‌منظور تدوین برنامه تناوب زراعی خاک‌های شور و سدیمی (مطالعه موردی منطقه رامهرمز ) - صفحه:91-106

  tick  مقایسه روشهای سیستم استنتاج عصبی_فازی و برنامه‌ریزی بیان‌ژن در‌برآورد تبخیر از تشتک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) - صفحه:107-117

  tick  شبیه سازی خودهمبسته جریان حوضه آبریز زرینه رود با استفاده از روش تجزیه پروکراستس و مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان - صفحه:119-134
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved