>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش روندیابی رودخانه در شناسایی و اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد بوستان از نظر سیل خیزی و ارایه راهکارهای مدیریتی  
   
نویسنده بهرامی علیرضا ,اونق مجید ,فرازجو حسن
منبع حفاظت منابع آب و خاك - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:11 -28
چکیده    تعیین مناطق مولد سیل و الویت بندی زیر حوزه ها از نظر سیل خیزی در مدیریت حوزه های آبخیز بزرگ نقش مهمی دارد. در این مقاله نقش روندیابی سیل در تفکیک و شناسایی مناطق سیل خیز در حوزه آبخیز سد بوستان واقع در استان گلستان پس از روندیابی دبی زیر حوزه ها در آبراهه های اصلی تا خروجی کل حوزه بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و با بهرهگیری از مدل هیدرولوژیکی HMS HEC- و کاربرد روش تکرار حذف انفرادی زیرحوزه ها، هیدروگرافهای سیل متناظر با بارشهای طراحی برای هر یک از زیرحوزه ها محاسبه شد. با حذف متوالی زیرحوزه ها در هر بار اجرای مدل، دبی خروجی کل حوزه پس از روندیابی سیل در آبراهه های اصلی بدون زیرحوزه مورد نظر محاسبه گردید، بدین ترتیب میزان تاثیر هر یک از زیرحوزه ها در تولید سیل خروجی بدست آمد. زیرحوزه ای که بیشترین سهم مشارکت را در تولید سیل خروجی حوزه به عهده داشت، به عنوان سیل خیزترین زیر حوزه شناسایی شد. سپس سایر زیر حوزه ها به ترتیب میزان کمی مشارکت آنها در سیل خروجی اولویت‌بندی گردیدند. روندیابی سیل در آبراهه ها نشان داد که میزان مشارکت زیر حوزه ها در سیل خروجی متناسب با دبی اوج زیر حوزه ها نبوده و لزوما زیر حوزههایی که دبی بیشتری دارند، بیشترین مشارکت را در سیل خروجی حوزه ندارند، زیرا عوامل روندیابی آبراهه ها و موقعیت مکانی زیر حوزه ها می توانند باعث تغییر در نحوه مشارکت گردند. جهت حذف اثر مساحت در اولویت بندی زیر حوزه ها، میزان تاثیر هر واحد سطح زیر حوزه در سیل خروجی نیز محاسبه گردید، که از این نظر اولویت بندی سیل خیزی زیر حوزه ها تغییر یافت. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده راهکارهای مدیریتی لازم پیشنهاد گردید.
کلیدواژه سیل خیزی ,روند یابی سیل ,حوزه سد بوستان ,مدل HEC-HMS
آدرس کارشناس ارشد آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدن, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, استاد گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه منابع طبیعی گرگان, ایران, کارشناس ارشد شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved