>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی: استان همدان  
   
نویسنده بیات محمد علی ,منشوری محمد
منبع حفاظت منابع آب و خاك - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:43 -52
چکیده    بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب در ایران می‌باشد. بهبود بهره‌وری آب در این بخش از مصارف می‌تواند ضمن بهبود عملکرد اقتصادی تا حدی از چالش‌های پیش‌روی ناشی از محدودیت منابع آب تجدید شونده بکاهد. در این راستا و به منظور شناسایی تغییرات زمانی و مکانی بهره‌وری مصرف آب گندم، تحقیقی در محدوده جغرافیایی استان همدان انجام شده است. هدف از این تحقیق شناسایی بهترین مکان و زمان برای کشت گندم برای دستیابی به حداکثر محصول در ازای واحد آب مصرفی می‌باشد. بر این اساس مقادیر تبخیر و تعرق گندم در ایستگاه‌های هواشناسی منتخب تعیین شد و سپس به کمک روش میانیابی معکوس، مقادیر تبخیر و تعرق محدوده استخراج گردید، آنگاه با استفاده از عملکرد‌های دریافت شده گندم در محدوده استان، نقشه گستره بهره‌وری آب تولید شد. نتایج نشان می‌دهد محدوده‌های غرب و جنوب غربی استان دارای بیشترین بهره‌وری آب در تولید گندم می‌باشند.
کلیدواژه بهره وری مصرف آب ,تبخیر و تعرق ,گندم ,همدان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved