>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت منابع آب و خاک   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:3


  tick  شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل Aquacrop - صفحه:1-19

  tick  کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما - صفحه:21-37

  tick  بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه) - صفحه:39-54

  tick  کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج - صفحه:55-69

  tick  بررسی تاثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازداده های سنجش از دور و مدل Swat - صفحه:71-87

  tick  استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک - صفحه:89-102

  tick  بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازه های زمانی مختلف - صفحه:103-113

  tick  تاثیر شکل ذرات محیط متخلخل بر انتشارپذیری طولی: انتقال آلاینده ها - صفحه:115-130

  tick  تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاک های استان ایلام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و روش های رگرسیونی - صفحه:131-149
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved