>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1395 - دوره:11 - شماره:2


  tick  دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیات‌ علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره یادگیری الکترونیکی - صفحه:104-116

  tick  رابطه ساختارشناختی دانشجویان و تفکر انتقادی آنها - صفحه:117-123

  tick  رابطه بین سبک‌های یادگیری و رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:124-133

  tick  تبیین تجربیات دانشجویان پرستاری از ارزشیابی بالینی: یک مطالعه کیفی - صفحه:134-145

  tick  تاثیر برگزاری کارگاه ‌های آموزشی توسط کارورزان در آشنایی دانشجویان با مهارت‌های مورد نیاز پیش از ورود به دوره کارآموزی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:146-152

  tick  تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد - صفحه:153-160

  tick  بررسی ارتباط اخلاق حرفه‌ای اساتید و خودکارآمدی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال1394 - صفحه:161-173

  tick  بررسی تاثیر استفاده از راهبردهای انگیزشی در کلاس زبان انگلیسی بر انگیزه دانشجویان - صفحه:174-184
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved