>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1395 - دوره:11 - شماره:3


  tick  بررسی تاثیر یادگیری مبتنی بر تیم بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری - صفحه:186-200

  tick  یادگیری مبتنی بر مورد: مفهوم، مدل‌ها، اثربخشی و چالش‌ها - صفحه:201-209

  tick  بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی گیلان در خصوص شرح وظایف اساتید مشاوره تحصیلی - صفحه:210-217

  tick  روانسنجی پرسشنامه عوامل مرتبط با یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری - صفحه:218-232

  tick  بررسی روند پنج ساله وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و مقایسه آن با دانشجویان غیر شاهد دانشگاه (1389-1384) - صفحه:233-246

  tick  کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد: مدل سروکوال - صفحه:247-259

  tick  مطالعه کیفی ضعف ها و نقایص برنامه ی منتورینگ دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران از دیدگاه جمعی از دانشجویان جدیدالورود در سال تحصیلی 93-1392 - صفحه:260-272

  tick  ادراک دانش آموختگان دوره فوق تخصصی طب نوزادان در زمینه مراقبت تکاملی: تحلیل محتوایی - صفحه:273-285
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved