>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1395 - دوره:11 - شماره:1


  tick  تاثیر برنامه دوره‌های تماس زودرس با محیط بالینی بر نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی سال اول دانشگاه علوم پزشکی شیراز - صفحه:2-10

  tick  طراحی ابزار توسعه رهبری برنامه درسی در دوره تحصیلات تکمیلی - صفحه:11-26

  tick  تبیین چالش‌های برنامه‌درسی دوره دکتری تخصصی بهداشت باروری: یک تحقیق کیفی - صفحه:27-42

  tick  بررسی وضعیت نگرش دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال تحصیلی 94-1393 - صفحه:43-50

  tick  ارزیابی وضعیت عدالت آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه در سال 1393 - صفحه:51-60

  tick  تدوین استانداردهای آموزشی پایه‌ برای منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان: گزارش یک مطالعه دلفی - صفحه:61-75

  tick  دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نقش برنامه‌درسی پنهان در انتقال ویژگی‌های حرفه‌ای‌گری: یک تحقیق کیفی - صفحه:76-90

  tick  مقایسه تاثیر آموزش در محیط شبیه‌سازی شده با فیلم آموزشی برکسب مهارت اپی‌زیاتومی دانشجویان مامایی - صفحه:91-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved