>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:2


  tick  بررسی موانع انگیزشی دانشجویان استعداد درخشان و ارائه راهکارهای انگیزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392 - صفحه:97-104

  tick  چالش‌های استفاده از فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: یک مطالعه کیفی - صفحه:105-117

  tick  تاثیر روش آموزشی مولتی منتورینگ بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری - صفحه:119-128

  tick  بررسی ارتباط خودکارآمدی پژوهشی و عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی یزد در سال 93-1392 - صفحه:129-137

  tick  نقش دورنمای آینده شغلی بر انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:138-149

  tick  مرور نظام‌مند مطالعات مرتبط با آموزش مهارت‌های ارتباطی دانشجویان پزشکی با استفاده از بیـمار استاندارد طی سال‌های 2000 تا 2013 - صفحه:150-162

  tick  آموزش جامعه‌نگر و استفاده از دانش مبتنی بر شواهد - صفحه:163-173

  tick  بررسی رابطه بین عشق به یادگیری با نوآوری جهانی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم - صفحه:174-183

  tick  ارزیابی روایی صوری سوالات امتحانات پایان ترم: گزارش یک عملکرد - صفحه:184-185
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved