>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:4


  tick  نقش بازخورد در آموزش بالینی: اصول، راهبردها و مدل‌های ارایه بازخورد - صفحه:264-277

  tick  بررسی علل عدم حضور دانشجویان در کلاس‌های دروس نظری از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه‌ علوم پزشکی یزد - صفحه:278-285

  tick  شناسایی تاثیر ساخت‌شناختی بر سکوت کلاسی دانشجویان - صفحه:286-293

  tick  تجارب اعضای هیات‌علمی موفق دانشکده پزشکی در تدریس دوره علوم پایه - صفحه:294-308

  tick  مطالعه مورد- شاهدی بررسی مقایسه‌ای تاثیرآموزش درمانگاهی کارورزان پزشکی بر روی رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های داخلی بیمارستان امام‌خمینی(ره)‌ تهران - صفحه:309-317

  tick  ارایه مدل پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیت و اهداف پیشرفت در میان دانشجویان دانشکده پرستاری - صفحه:318-331

  tick  ارزیابی آزمون‌های تکوینی در دستیاران داخلی و جراحی - صفحه:332-338

  tick  بکارگیری استانداردهای اعتباربخشی در یک فرآیند خود ارزشیابی: تجربه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:339-350
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved