>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1391 - دوره:7 - شماره:4


  tick  مقایسه رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی و سنتی در دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان سال 1390 - صفحه:2-14

  tick  بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خود راهبر در دانشجویان پرستاری و مامایی مشهد و نقش آن در موفقیت تحصیلی - صفحه:15-27

  tick  درک دانشجویان پرستاری از کیفیت آموزش تیوری و بالینی :یک مطالعه کیفی - صفحه:28-40

  tick  رابطه ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خود راهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:41-51

  tick  مقایسه نتایج ارزیابی آزمون ارتقا دستیاران در گروه‌های آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی اراک - صفحه:52-62

  tick  سبک‌های یادگیری و روش آموزش ترجیحی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - صفحه:63-72

  tick  بررسی نیازهای آموزش مداوم پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد با استفاده از تکنیک دلفی - صفحه:73-83

  tick  کمیته پایش کوریکولوم - صفحه:84-85
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved