>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1392 - دوره:8 - شماره:4


  tick  مقایسه میزان رضایتمندی و نوع عکس‌العمل دانشجویان پرستاری در دو روش ارایه بازخورد شفاهی و کتبی در آموزش بالینی - صفحه:2-10

  tick  تحلیل اثربخشی کارگاه ارزشیابی برنامه‌های ارتقا سلامت در کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر اساس الگوی کرک پاتریک - صفحه:11-19

  tick  دیدگاه دانشجویان کارورز پزشکی از آموزش در عرصه پزشکی جامعه‌نگر کرمانشاه طی دوره پنج ساله: 90-1386 - صفحه:20-30

  tick  نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:31-45

  tick  بررسی آمادگی یادگیری خود-راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391: رویکردی برای ارزیابی اثربخشی آموزش عالی - صفحه:46-53

  tick  مقایسه تاثیر روش تدریس مشارکتی مبتنی بر بحث گروهی و روش تدریس توضیحی مبتنی بر کنترل مستقیم، در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مراکز پیش دانشگاهی - صفحه:54-62

  tick  بررسی روند پنج ساله طراحی آزمون‌های چندگزینه‌ای ارتقا دستیاری تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر کمی و کیفی: 1391-1387 - صفحه:63-74

  tick  ضرورت رویکرد کل نگر در حرفه پزشکی - صفحه:75-78

  tick  تدریس: وظیفه، عشق یا لذت - صفحه:79-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved