>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1393 - دوره:9 - شماره:3


  tick  ارزیابی میزان قابلیت‌های کارآفرینی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:2-9

  tick  تاثیر پاپ کوییز بریادگیری دانشجویان پزشکی در مقطع علوم پایه در درس نوروآناتومی - صفحه:10-17

  tick  آموزش بین حرفه ای ضرورتی برای رشد اخلاقی در حوزه ی سلامت - صفحه:18-24

  tick  تبیین وظایف کارشناس ارشد بهداشت خانواده؛ یک مطالعه نیازسنجی با استفاده ازتکنیک دلفی - صفحه:35-47

  tick  مقایسه تاثیر آموزش به روش نقشه‌کشی مفهومی و سنتی بر میزان خلاقیت دانشجویان پرستاری - صفحه:48-57

  tick  تعیین مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر اثربخشی تدریس یک استاد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: رهیافت مدل تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:58-66

  tick  مقایسه سنجش مهارت‌های بالینی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی قزوین در دو روش ارزشیابی Osce و سنتی - صفحه:67-74

  tick  پایان‌نامه‌هایی با موضوعات مورد نیاز جامعه: تجربه مطالعه سلامت یزد (یاس) - صفحه:75-78

  tick  وضعیت همکاری بین رشته‌ای پزشک- پرستار در بخش‌های بالینی - صفحه:79-82
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved