>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1393 - دوره:9 - شماره:4


  tick  طراحی پرسشنامه عوامل مرتبط با یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری : یک مطالعه دلفی - صفحه:2-10

  tick  بررسی همبستگی معدل دیپلم و رتبه کشوری کنکور سراسری با - صفحه:11-18

  tick  آگاهی و علاقه دانشجویان رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در سال 90-91 - صفحه:19-26

  tick  بررسی میزان تاثیر آموزش‌ از طریق وبلاگ بر افزایش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - صفحه:27-34

  tick  تاثیر بکارگیری دانشجویان عرصه در تیم آموزش بالینی ( طرح منتور شیپ ) بر میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری در بیمارستان امام رضا ( ع ) بیرجند سال 1391 - صفحه:35-44

  tick  ارتباط صفات شخصیت(نیو و استرانگ) با انگیزش پیشرفت در دانشجویان پرستاری - صفحه:45-54

  tick  تبیین انتظارات دانشجویان دکتری از اساتید راهنما در انجام رساله دکتری: یک تحلیل محتوای کیفی - صفحه:55-70

  tick  شبکه سازی در بین دانشجویان شرکت کننده در المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور؛ معرفی یک تجربه - صفحه:71-74

  tick  سیر تحولات آموزش پزشکی در ایران: از دوره باستان تا معاصر - صفحه:75-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved