>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1391 - دوره:7 - شماره:1


  tick  پیام سردبیر - صفحه:1-1

  tick  طراحی مدل رتبه‌بندی آموزشی دانشکده‌های ارایه‌کننده رشته تغذیه در ایران، راهکاری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف - صفحه:2-9

  tick  ارزیابی روش‌های آموزشی دو جانبه و تکلیف محور نسبت به شیوه سخنرانی یکسویه و مرسوم در دوره کارشناسی - صفحه:10-17

  tick  بررسی دیدگاه دانشجویان و اعضا هییت علمی بیمارستان امام رضا (ع) تهران در مورد نحوه انجام و اهداف گزارش صبحگاهی در سال 1389 - صفحه:18-25

  tick  چالش‌های آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی از دیدگاه اعضا هییت علمی - صفحه:26-34

  tick  مقایسه اولویت‌های آموزش مداوم ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و مراکز درمانی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در سال 89-88 - صفحه:35-47

  tick  دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی در خصوص اثرات بالقوه سیستم یادگیری به کمک همتایان (Pal) در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - صفحه:48-57

  tick  مقایسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آنها با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال 1390 - صفحه:58-70

  tick  راهکارهای ارتقا کیفیت آموزش پزشکی - صفحه:71-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved