>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1391 - دوره:7 - شماره:2


  tick  پیام سردبیر - صفحه:1-1

  tick  وظایف و عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی تبریز سال 1389 - صفحه:3-12

  tick  بررسی میزان رضایتمندی مشمولین آموزش مداوم از برنامه‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال1390 - صفحه:13-20

  tick  نظر کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده به آنان در سال 1389 - صفحه:21-30

  tick  بررسی اثربخشی عملکرد سوپروایزران آموزشی از دیدگاه مدیران پرستاری و پرستاران بالینی - صفحه:31-40

  tick  بررسی دیدگاه‌های پرستاران شاغل در مراکز آموزشی-درمانی شهرستان کاشان و حومه در مورد اولویت‌های آموزش مداوم در سال 89 - صفحه:41-53

  tick  ارزیابی اعتبار صوری آزمون‌های چند گزینه‌ای دروس تخصصی، در دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:55-65

  tick  بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت به بکارگیری آموزش الکترونیکی در تدریس بیوشیمی بالینی - صفحه:67-74

  tick  نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش پاورپوینت در آموزش - صفحه:75-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved