>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1391 - دوره:7 - شماره:3


  tick  پیام سردبیر - صفحه:1-1

  tick  تبیین تجارب پرستاران از بستر آموزش مداوم پرستاری: یک مطالعه کیفی - صفحه:2-15

  tick  تعیین اهمیت گویه‌های موجود در پرسشنامه ارزشیابی نحوه تدریس نظری استاد از نظر دانشجویان دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 1390-1389 - صفحه:16-26

  tick  بررسی مقایسه‌ای دیدگاه مشمولین آموزش مداوم نسبت به شیوه ارایه برنامه‌ها به صورت حضوری و الکترونیکی در سال 1390 - صفحه:27-35

  tick  برگزاری کلاس با کمک سیستم پاسخ و تاثیر آن در جلب مشارکت فراگیران - صفحه:36-43

  tick  مقایسه موانع تحصیلی از دیدگاه دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390 - صفحه:44-57

  tick  دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید صدوقی در مورد تغییر سرفصل‌های درس فیزیک پزشکی - صفحه:58-66

  tick  بررسی دیدگاه اساتید بالینی و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد در مورد وضعیت آموزش بالینی طی سال‌های 1390 ـ 1388 - صفحه:67-78

  tick  ارزیابی نیازهای آموزشی اعضا هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390 - صفحه:79-92

  tick  روشی نوین در ارزشیابی بالینی دانشجویان گروه‌های پزشکی: تست تطبیقی رایانه‌ای (Cat) - صفحه:93-95
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved