>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز  
   
نویسنده ترابی پور امین ,بسیم جلیل ,بابائی حیدرآبادی اکبر
منبع مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد - 1398 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:98 -109
چکیده    مقدمه: این مطالعه با هدف تعیین موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد.روش بررسی: این پژوهش توصیفی مقطعی بر روی 230 دانشجو از مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی انجام شد. برای جمعآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته شامل 35 سوال مورد استفاده قرار گرفت.تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق تعیین میانگین و فراوانی، آزمون t و آزمون اندازه های تکراری (repeated measure) انجام شد.نتایج: در این مطالعه، مهمترین موانع یادگیری به ترتیب شامل موانع مربوطه به استاد با میانگین و انحراف معیار (4.9±52.8)، موانع مربوط به دانشجو (4.8 ±44.2) و موانع محیط آموزشی (3.9 ±29.2) بود. قدرت بیان استاد (0.4 ±4.8)، اخلاق مناسب استاد ( شامل رعایت انصاف، حرمت و احترام دانشجو) (0.5±4.6)، به روز بودن علم استاد (0.6 ±4.4)، انگیزه های ناکافی از طرف استاد به دانشجو (0.7 ±4.4) و مشکلات روحی و افسردگی دانشجو (0.6±4.4) به ترتیب بیشترین عوامل تاثیر گذار در یادگیری دانشجویان بودند. موانع یادگیری از دیدگاه گروه های مختلف آموزشی دارای تفاوت معنی داری بودند (p<0.001). از لحاظ جنسیت و مقطع تحصیلی تفاوت معنی داری در موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان رشته های مختلف مشاهده نشد. نتیجه گیری: بعضی ویژگی های آموزشی استاد (قدرت بیان، به روز بودن علم استاد، ایجاد انگیزه در دانشجو) که نشانگر مهارت های تدریس اوست و همچنین بعضی ویژگی های اخلاقی و فردی (رعایت انصاف، حرمت و احترام دانشجو) که نشانگر روابط انسانی است و مشکلات روحی و افسردگی دانشجو از اساسی ترین موانع یادگیری دانشجو می باشد.
کلیدواژه دانشجو، موانع یادگیری، دانشکده بهداشت، استاد
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اهواز, دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اهواز, دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اهواز, دانشکده بهداشت, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved