>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزشیابی برنامه ارزیابی فراگیر در گروه های آموزشی دستیاری  
   
نویسنده کشمیری فاطمه ,حیدری عاطفه السادات
منبع مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد - 1398 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:74 -82
چکیده    هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی فرایند ارزیابی در گروه های آموزشی دستیاری براساس رویکرد مبتنی بر توانمندی انجام شده است.روش کار: در این مطالعه ارزشیابی برنامه بر اساس رویکرد مبتنی بر توانمندی انجام شده است. بدین منظور در گام اول پلان ارزشیابی به صورت (work sheet) تدوین گردید. سپس بلوپرینت های ارزیابی فراگیر با تاکید بر رویکرد مبتنی بر توانمندی تدوین شد. در گام سوم چک لیست های ارزیابی و ابزارهای مرتبط تدوین و در پانل تخصصی نهایی شد. ارزشیابی فرایند ارزیابی دوره دستیاری از طریق مشاهده در محل(site visit) با استفاده از چک لیست و مصاحبه با مسئولان آموزشی گروه های دستیاری انجام شد.یافته ها : از نظر وضعیت سنجش توانمندی ها با توجه به برآورد انجام شده مشخص شد، به طور میانگین 83% از توانمندی ها در گروه های آموزش بالینی مورد سنجش قرار می گیرد. با توجه به اهمیت ارزشیابی کلیه ی توانمندی های دوره دستیاری در سالهای تحصیل، این امر باید مورد توجه جدی مدیران سیستم های آموزشی قرار گیرد و بر ارزیابی های مبتنی بر توانمندی با استفاده از ابزارهای متناسب تاکید گردد.بر اساس رویکرد مبتنی بر توانمندی درکلیه گروه های آموزشی آیتم مربوط به برگزاری آزمون های تکوینی میان دوره متوسط ارزیابی شد. با توجه به ارزیابی های انجام شده مشخص شد گروه های آموزشی 75% در حیطه عملکردی و در حیطه شناختی (در سطوح پایین) 100% آزمون تکوینی برگزار می نمایند. اما در حیطه استدلالی تنها 6.25% گروه های آموزشی از آزمون های تکوینی استفاده می کنند و در حوزه نگرشی هیچ آزمونی به صورت تکوینی برگزار نمی گردد.نتایج ارزشیابی وضعیت ارزیابی فراگیر نشان داد بیشترین فراوانی در رابطه با روشهای ارزیابی مربوط به آزمون چندگزینه ای در 100% گروه ها می باشد آزمون ایستگاهی با 92.9% در دومین سطح از استفاده قرار گرفته است اگر چه رعایت اصول آزمون ساختارمند عینی مانند osce در هیچ یک از گروه های آموزشی گزارش نشده است. در سومین سطح ارزیابی logbook است که بصورت الکترونیکی در کلیه گروه های دستیاری مورد استفاده قرار گرفته است.نتیجه گیری:با توجه به اهمیت ارزشیابی مبتنی بر توانمندی در گروه های آموزشی بالینی ضرورت دارد، اقدامات مهمی در گروه های دستیاری برنامه ریزی و اجرا گردد. همچنین برنامه ریزی برای توانمندسازی اعضای هیات علمی و ایجاد زیرساختهای لازم برای رعایت سودمندی آزمون ها، پایش کیفیت برنامه های ارزیابی فراگیر و توسعه رویکرد مبتنی بر توانمندی در فرایند در گروه های آموزش و مدیریت آموزشی دانشگاه انجام گیرد
کلیدواژه ارزیابی فراگیر، مبتنی بر توانمندی، سیستم ارزیابی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی, دانشکده بهداشت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی, گروه آموزشی آموزش پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی, مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved