>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و دسته بندی ذهنیت دانشجویان علوم پزشکی از عوامل موثر بر اثربخشی سیستم مدیریت یادگیری(lms)  
   
نویسنده کاویانی حسن ,شاه جوان محبوبه
منبع مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد - 1398 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:83 -97
چکیده    مقدمه: سیستم مدیریت یادگیری امروزه یکی از موثرین روش ها در آموزش و یادگیری می باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر اثربخشی این سیستم از دیدگاه دانشجویان انجام می گیرد.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و به صور خاص از روش کیو (q method) استفاده می کند. واحد تحلیل دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی97-96 بودند که ابتدا بر اساس روش شناسی کیو جهت تشکیل مجموعه کیو نمونه ای کوچک از آن ها بر اساس شیوه نمونه گیری هدفمند جهت مصاحبه انتخاب شدند که بر این اساس 42 گزاره شناسایی شد، سپس جهت بررسی کمی داده ها بر اساس شیوه هدفمند 25 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از نمودار در یک توزیع رتبه بندی نرمال از خیلی موافقم (5+) تا خیلی مخالفم (5) برای 42 عبارت استفاده شد. جهت بررسی روایی از شیوه محتوایی و جهت بررسی پایایی از آزمون مجدد و آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss نسخه 20 استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد از دیدگاه دانشجویان یک سیستم مدیریت یادگیری مطلوب باید دارای 42 ویژگی باشد که این ویژگی ها منجر به شناسایی شش الگوی ذهنی از جمله سهولت استفاده، در دسترس پذیری، توجه ویژگی های فردی، نگرش مثبت، یادگیری مستقل و سودمندی شد.نتیجه گیری: اثربخشی یک سیستم مدیریت یادگیری باید به صورت مستمر از دیدگاه ذی نفعان آن مورد ارزیابی قرار گیرد، لذا شش الگوی ذهنی شناسایی شده در پژوهش حاضر به مثابه راهنما و الگویی جهت طراحی و ارتقای کیفیت سیستم مدیدیت یادگیری در دانشگاه های علوم پزشکی پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه بازده‌های آموزشی، سیستم مدیریت یادگیری، روش کیو
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved