>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل اکولوژیک موثر بر تمرکز در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  
   
نویسنده مرزبان آمنه ,رحمانیان وحید ,ایاسی مریم ,دلاوری سمانه ,برزگران مهران
منبع مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد - 1398 - دوره : 14 - شماره : 1 - صفحه:46 -55
چکیده    مقدمه: عوامل محیطی مانند دما، رطوبت و نور می توانند بر محیط یادگیری و کیفیت آموزش مداوم تاثیر بگذارند. لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل اکولوژیک موثر بر تمرکز در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال تحصیلی 79 انجام شد. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی-مقطعی برروی 400 نفر دانشجو انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد دو قسمتی ویژگی های جمعیت شناختی و عوامل اکولوژیک موثر بر تمرکز 29 سوالی بود. داده ها با استفاده از شاخص های پراکندگی مرکزی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار)، تی تست مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار spss-24 تجزیه و تحلیل شد نتایج: به ترتیب میانگین و انحراف معیار نمره نظرات دانشجویان در مورد عوامل اکولوژیک موثر بر تمرکز در کلاس درس در سه حیطه مربوط به استاد، دانشجو و محیط به ترتیب 1.54±2.10 ، 1.56±2.20 و 1.48±3.69 بدست آمد. بین میانگین نمره نظرات دانشجویان در حیطه محیط در دو جنس اختلاف آماری معناداری مشاهده شد (0.02=p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد با برنامه ریزی زمانی مناسب و برگزاری جلسات مشترک بین اساتید و دانشجویان و مسئولان امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و پشتیبانی و اخذ نظرات دانشجویان می توان در جهت ارتقاء شرایط اکولوژیک موثر بر تمرکز در کلاس درس گام موثری برداشت.
کلیدواژه اکولوژیک، کلاس درس، تمرکز، یادگیری، دانشجو
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جهرم, مرکز تحقیقات مولفه‌های اجتماعی سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی فسا, مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر, ایران
پست الکترونیکی maryam.ayasi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved