>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سطح سواد سلامت الکترونیک مبتنی بر اینترنت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد  
   
نویسنده داستانی میثم ,مختارزاده میلاد ,عیدی محدثه ,دلشاد علی
منبع مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد - 1398 - دوره : 14 - شماره : 1 - صفحه:36 -45
چکیده    مقدمه: سواد سلامت الکترونیک مهارت جست وجو، یافتن، درک و ارزیابی اطلاعات سلامت از منابع اطلاعات الکترونیکی و به کارگیری این اطلاعات برای تشخیص یا رفع اختلال بهداشتی است. هدف پژوهش بررسی میزان سواد سلامت الکترونیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد است.روش بررسی: در این پژوهش پیمایشی توصیفی، تعداد 430 نمونه با استفاده از فرمول برآورد یک نسبت به عنوان حجم نمونه بدست آمده است، که از دانشکده بهداشت 115 نفر، پرستاری 110 نفر، پزشکی 93 نفر، پیراپزشکی 112 نفر به صورت تصادفی و در مدت 6 ماه از شهریور 1396 تا فروردین 97 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها نسخۀ استاندارد پرسشنامه eheals بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss 20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: یافته ها نشان داد سطح سواد سلامت الکترونیک %45.1 دانشجویان در وضعیت متوسط، %31.6 در وضعیت خوب و%9.1 در وضعیت خیلی خوب قرار دارد. %12.3 از دانشجویان دارای وضعیت ضعیف و %1.9 در وضعیت خیلی ضعیف بودند. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه کروسکال والیس جهت مقایسه سطح سواد سلامت الکترونیک بین دانشکده ها نشان دهندۀ عدم سطح معناداری بود (p=0.270). نتیجه گیری: با توجه به متوسط بودن سطح سواد سلامت الکترونیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد؛ اطلاع رسانی در زمینۀ دسترسی به اطلاعات سلامت آنلاین، قابل فهم و معتبر و آموزش ارزیابی اطلاعات سلامت تحت وب، از سوی مراجع اصلحی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بالا رفتن سطح سواد سلامت و سواد سلامت الکترونیک افراد موثر خواهد بود.
کلیدواژه سواد سلامت الکترونیک، اطلاعات سلامت تحت وب، دانشجویان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گناباد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده پرستاری, گروه سلامت جامعه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved