>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
   
نویسنده فیضی حسین ,محمدی هیوا ,رحمانی مهیلا ,احمدی مجتبی
منبع مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد - 1398 - دوره : 14 - شماره : 1 - صفحه:26 -35
چکیده    مقدمه: امروزه شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در جهان تبدیل شده و از شهرت فراوانی برخوردار هستند و تاثیر این شبکه ها بر انگیزه پیشرفت دانشجویان امری انکارناپذیر شده است، بنابراین اطلاع از میزان و دلایل استفاده کاربران از این ابزار امری ضروری به نظر می رسد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی270 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 96-95 با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه شبکه های اجتماعی و انگیزه پیشرفت هرمنس جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss نسخه22 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: میانگین سن شرکت کنندگان 3.22± 21.85 سال بود. میانگین آزمون انگیزه پیشرفت در نمونه ها 8±78 بود، که نشان داد انگیزه پیشرفت در دانشجویان بالا بوده است. این در حالی است که نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد، بین میزان ساعت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان رابطه آماری معنی داری وجود ندارد. اما بین ساعت مطالعه در زمان غیر از امتحان و معدل ترم گذشته با انگیزه پیشرفت تحصیلی ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد(0.02=p).نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که با توجه به اینکه اکثریت دانشجویان در شبکه های اجتماعی عضویت دارند ولی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیری نداشت.
کلیدواژه شبکه های اجتماعی، انگیزه پیشرفت، دانشجویان علوم پزشکی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کردستان, دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پرستاری بروجرد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved