>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   
سال:1396 - دوره:12 - شماره:4


  tick  سخن سردبیر - صفحه:226-226

  tick  آسیب‌شناسی نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس مدل خان - صفحه:227-238

  tick  حرکت بسوی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی - صفحه:239-245

  tick  آموزش تعهد حرفه ای در درس آناتومی و سالن تشریح جسد - صفحه:246-256

  tick  تبیین دیدگاه‌های اعضا هیات علمی پرستاری و مامایی در مورد سیاستگذاری های آموزشی و پژوهشی: تحلیل محتوای کیفی - صفحه:257-268

  tick  کاربست تئوری شناخت اجتماعی در پیش بینی عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز درسال 1396 - صفحه:269-281

  tick  ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل سروکوآل در دانشکده‌ی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران - صفحه:282-292

  tick  پاسخ به نقد مقاله: بررسی رابطه راهبرد های یادگیری خود تنظیمی و باور های انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1395 - صفحه:293-294

  tick  نقد مقاله: بررسی رابطه راهبرد های یادگیری خود تنظیمی و باور های انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1395 - صفحه:295-296
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved