>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد و بررسی شکواییّه‌های سیاسی در شعر قرن ششم  
   
نویسنده واحد اسدالله ,نوری باهری محمّدعلی
منبع زبان و ادب فارسي - 1391 - دوره : 65 - شماره : 225 - صفحه:143 -166
چکیده    اوضاع نابسامان و آشفته سیاسی قرن ششم باعث به وجود آمدن شکواییّه‌های زیادی در شعر فارسی شد. از میان انواع این شکواییّه‌ها، شکواییّه‌های سیاسی، به دلیل حسّاسیّت حکومتها نسبت به این‌گونه شکایتها، از اهمّیت خاصی برخوردارند. در این دوره شاعران زیادی چون انوری، خاقانی، نظامی، سنایی، عطار و... می‌زیستند که عدّه‌ای از آنها رفتارهای حاکمان و قدرتمندان وقت را برنتافته، لب به شکایت گشودند. شاعران این دوره از بی‌لیاقتی حاکمان وقت در مقایسه با پادشاهان گذشته، از ظلم و جور آنها نسبت به مردم و بی‌اعتنایی‌شان نسبت به شعرا و از فجایع مهاجمان اشغالگر شکوه‌ها کردهاند. در این دوره برخی از شاعران از بند و زندان نیز نالیده‌اند.در این مقاله شکواییّه‌های سیاسی قرن ششم، با تمام عناصرتشکیل‌دهنده آن، مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه شکواییّه‌های سیاسی ,شکوه ,فریاد و فغان ,حکومت ,ظلم ,زندان
آدرس دانشگاه تبریز, دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved