>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکرد نظری شاعران سنت‌گرای معاصر به روح و روان (با تکیه بر شعر حکیم هیدجی، علامه حسن‌زاده آملی و استاد شهریار)  
   
نویسنده حدیدی خلیل ,بهادری محمدباقر
منبع زبان و ادب فارسي - 1391 - دوره : 65 - شماره : 225 - صفحه:19 -44
چکیده    این مقاله کوشیده است پس از ذکر مقدمه‌ای کافی پیرامون روح و روان و کیفیت آن از نظر فلاسفه و عرفا و همچنین روح از منظر قرآن، به بررسی و تبیین بازتاب شاعرانه روح و روان در شعر سنت‌گرای معاصر با تکیه بر اشعار علامه حسن‌زاده آملی، حکیم هیدجی و شهریار که هرکدام نماینده طیفی از شاعران با رویکردها و دیدگاه‌های متفاوت هستند، بپردازد و در مسیر و فرایند پژوهش بدین نکته رسیده است که شاعران فوق با تاسی از تعالیم و آموزه‌های قرآنی و دیدگاه‌های عرفانی، فلسفی و دینی بر این نظرند که انسان مرکب از جسم و روح است که جسمش به اقتضای ماهیتش فناپذیر و روحش به جهت تجردش نامیراست. آنان به تاثیر و تاثر جسم و روح معتقدند و روح را عنصر ملکوتی و رجعت‌ یابنده به موطن اصلی می‌دانند و بر این باورند که همه شرافت آدمی مترتب بر این عنصر است و کمال و اعتلای صفاتی آن بدین بعد بسته است. آنان بعد خاکی انسان را فاقد کرامت و فضیلت می‌شمارند و اعتقاد دارند که روح مجرد از ماهیت است و پس از متلاشی شدن جسم همواره باقی خواهد ماند
کلیدواژه روح و روان ,مکاتب ,قوس نزول و صعود ,بازتاب ,شاعران سنت‌گرا ,بقا و فنا
آدرس دانشگاه تبریز, دانشیار دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved